Tvoj náramok...

...tvoj príbeh

Obchodné podmienky

Vybavovaním objednávok, výmien, vrátení a reklamácií sa zaoberá firma:

Názov: Noche Cubana, s.r.o.

Adresa: Javorinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Korešpondenčná adresa: Addict, Obchodná 31, 811 06 Bratislava

Číslo účtu: SK87 1100 0000 0029 2289 1208  (Tatra Banka)

Zapísaná v obchodnom registri: OS OR Trenčín, Oddiel: sro, Vložka číslo: 27822/R

IČO: 47044705

DIČ: 2023714352

IČ DPH: SK2023714352

 • Internetový obchod ADDICT.SK/TVOJNARAMOK.SK sa zaoberá maloobchodným predajom prostredníctvom internetovej siete. Objednávky sa prijímajú na internetovej stránke: http://addict.sk a http://tvojnaramok.sk
 • Obchod ADDICT.SK/TVOJNARAMOK.SK je platcom DPH. Pre obchodného partnera je záväzná cena, ktorá je znázornená na internetovej stránke výrobku v čase objednávky tovaru.
 • Na každý predaný tovar vystavíme faktúru – daňový doklad.
 • Všetky platby súvisiace s objednávkou budú hradené v EUR, Euro.
 • Internetový obchod sa zaväzuje, že bude chrániť osobné údaje zákazníka v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Podľa tohto zákona zákazníci internetového obchodu majú právo nahliadnuť do svojich údajov, zmeniť svoje údaje, prípadne ich vymazať.

 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Noche Cubana s.r.o., so sídlom Javorinská 401/11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 47044705 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.addict.sk/www.tvojnaramok.sk (ďalej len „systém“).

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.addict.sk/www.tvojnaramok.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Noche Cubana s.r.o.

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hod od odoslania objednávky. Neskôr nie je možné stornovať objednávku bez storno poplatku vzhľadom na prebiehajúcu výrobu náramku na zákazku. V prípade stornovania objednávky po uplynutí 24hod od odoslania objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním až do výšky 50% z celkovej sumy objednávky.

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť
* v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* komponenty sú vypredané alebo sa skončil ich predaj alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
V súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. §7 ods. 6 písm. c) Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je  predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

4.2 Každý náramok je vyrobený na mieru presne podľa požiadaviek klienta. Vzhľadom na to sa vyššie uvedené ustanovenie automaticky aplikuje na každú objednávku. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo kupujúceho na úpravu veľkosti náramku prípadne inú úpravu náramku po dohode s predávajúcim.

5. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu s DPH.

5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6

5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

6. Prepravné podmienky a balné

6.1 Spoločnosť Noche Cubana s.r.o. si balné neúčtuje.

6.2 Cena prepravných nákladov je uvedená nasledovne:

 • Kuriér SPS dobierka – 4 Eur
 • Kuriér SPS platba vopred prevodom – 1 Eur
 • Osobný odber – 0 Eur

6.3. Objednávka tovaru sa spracováva do 3-5 pracovných dní, pričom o vybavení objednávky budete informovaný e-mailom alebo telefonicky. Až potvrdzujúci e-mail znamená, že tovar je pripravený k vyexpedovaniu.

6.4 Predávajúci sa zaväzuje tovar zabaliť a odoslať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave.

6.5 Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Neskoršie reklamácie na fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.

6.6. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

6.7 Tovar dodávame na území Slovenskej republiky.

6.8 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

7. Platobné podmienky

 • HOTOVOSŤ/PLATBA KARTOU – iba pre prípad osobného odberu, zaplatíte priamo na predajni pri výdaji tovaru
 • DOBIERKA – za tovar zaplatíte pri prevzatí tovaru.
 • PREVOD na b. účet predávajúceho – po objednávke tovaru a po zvolení tejto formy úhrady Vám e-mailom bude zaslané číslo bankového účtu a finančná čiastka k úhrade. Bezprostredne po pripísaní peňažnej čiastky na náš bankový účet bude Vaša objednávka zrealizovaná.

7.1 V mimoriadnych prípadoch si obchod ADDICT.SK/TVOJNARAMOK.SK vyhradzuje právo odmietnuť zaslanie tovaru, ktorý bol objednaný na dobierku, v prípade, že zákazník mal v minulosti vytvorené a neprevzaté objednávky, ktoré boli zaslané na dobierku.

7.2 Internetový obchod nepreberá zodpovednosť za oneskorenie zásielky súvisiace s tým, že nebude mať kontakt so zákazníkom.

7.4 Predávajúci si vyhradzuje právo vymáhať finančné prostriedky od kupujúceho, ktorý si nesplnil svoju povinnosť a neprebral svoju zásielku zaslanú na dobierku. V prípade, že zákazník si vytvorí náramok na mieru Addict Individual a nepreberie zásielku na dobierku, predávajúci bude vymáhať finančné prostriedky až do výšku 10 eur. Pri výrobe náramkov namieru dochdádza k znehodnoteniu materiálu, ktorý nie je možné ďalej použiť.

8. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

8.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na náramky Addict Individual, ktoré bol zakúpené u spoločnosti Noche Cubana s.r.o. a ktorých reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

8.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Noche Cubana s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

8.3 Reklamácia nepoužitých výrobkov

 • Tento reklamačný režim sa týka nových nepoužitých výrobkov. Reklamačný režim, týkajúci sa použitých výrobkov je popísaný v ďalšej časti.
 • Po prevzatí tovaru je kupujúci  povinný okamžite kontaktovať predávajúceho, že mu bol doručený chybný výrobok.
 • Chybný výrobok treba zaslať spolu s faktúrou na adresu internetového obchodu (Addict, Obchodná 31, 811 06 Bratislava).
 • Vrátený tovar musí obsahovať originálne balenie so všetkým príslušenstvom, ktoré kupujúci obdržal.
 • Pred odoslaním vráteného tovaru je potrebné tovar starostlivo zabaliť do ochrannej (bublinkovej) fólie alebo do dodatočného obalu, aby sa nepoškodil.
 • Reklamácia bude posúdená do 30 dní od prevzatia výrobku.
 • V prípade kladného posúdenia reklamácie, bude náramok opravený alebo budú vymenené komponenty.
 • Ak  sa internetový obchod neskontaktuje so zákazníkom alebo neposkytne informáciu o reklamácii, znamená to, že reklamácia bola posúdená v prospech zákazníka a nový exemplár bol odoslaný na jeho adresu na náklady internetového obchodu.
 • Upozorňujeme zákazníkov, že pri náramkoch z prírodných kameňov sa môžu vyskutnúť prírodné kamene, ktoré sa odlišujú od grafického návrhu. Nie je možné zabezpečiť identicky rovnaké kamene, keďže pracujeme výlučne s pravým prírodnými kameňmi a nie syntetickými. Prírodné kamene majú tedenciu zmeniť farbu počas nosenia. (napríklad: akvamarín, ruženín, achát a iné na slnku vyblednú). Špecifický príklad je koral červený, ktorý obsahuje rôzne praskliny, dierky a čierne fľaky, ktoré sú preň typické a nejedná sa o chybné alebo vadné kusy koralov. Nepoužívame synteticky farbené koraly, ale iba prírodné, takže ich nedokonalosti sú ich prednosťami.
 • Adresa pre zasielanie výrobkov späť: Addict, Obchodná 31, 811 06 Bratislava

8.4 Reklamácia použitých výrobkov

Záruka sa nevzťahuje na:

A. závady vzniknuté neštadardným používaním (úder, náraz,  nešetrné zaobchádzanie, výrobnou vadou nie sú ryhy, škrabance a rovnako ani pretrhnutie nylonu alebo poškodenie krištáľov, písmen z chirurgickej ocele)

B. nesprávnym použitím výrobku

 • Tento reklamačný režim sa týka použitých výrobkov. Reklamačný režim, týkajúci sa nepoužitých výrobkov je popísaný vyššie.
 • V prípade, že chcete reklamovať použitý výrobok, je potrebné chybný výrobok zaslať spolu s faktúrou na adresu internetového obchodu Addict, Obchodná 31, 811 06 Bratislava
 • Pred odoslaním vráteného tovaru je potrebné tovar starostlivo zabaliť do ochrannej (bublinkovej) fólie alebo do dodatočného obalu, aby sa nepoškodil.
 • Rozhodnutie o reklamácii bude odoslané alebo e-mailom do 30 dní od dátumu prevzatia zásielky.
 • V prípade kladného posúdenia reklamácie, bude výrobok opravený alebo vymenený.
 • Nie je možné reklamovať náramky, ktorých závady boli spôsobené bežným nosením resp. opotrebením. Kupujúci má právo reklamovať vadu tovaru počas záručnej doby. Záručnú dobu však nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti náramku.
 • Nárok na uplatnenie záruky zaniká, pokiaľ kupujúci výrobok poškodil sám nesprávnym alebo nešetrným zaobchádzaním s ním, neprimeraným používaním vzhľadom k materiálu,  čím došlo k jeho predčasnému opotrebeniu, alebo ak k poškodeniu výrobku došlo v dôsledku nesprávnej starostlivosti, nevhodným ošetrovaním alebo jeho vystavením extrémnym podmienkam.
 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby,nie však za vady, ktoré kupujúci spôsobil sám, o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru alebo na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.
 • Adresa pre zasielanie výrobkov späť: Addict, Obchodná 31, 811 06 Bratislava

9. Zodpovednosť za chyby na stránke www.tvojnaramok.sk

9.1 Spoločnosť Noche Cubana s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.addict.sk/www.tvojnaramok.sk môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

9.2 Spoločnosť Noche Cubana s.r.o.  môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

9.3. Spoločnosť Noche Cubana s.r.o.  nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

10. Ochrana osobných dát

10.1 Spoločnosť Noche Cubana s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

10.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Poskytnutím osobných údajov v objednávke súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť zaslaním e-mailu.

10.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

11. Záverečné ustanovenia

V obchodných podmienkach sú uvedené zásady predaja v internetovom obchode ADDICT.SK./TVOJNARAMOK.SK. Objednávkou tovaru vyjadrujete súhlas so všetkými ustanoveniami a informáciami uvedenými v týchto obchodných podmienkach.

Tieto obchodné podmienky s vrátane ich neodeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinosť od 1.12.2016.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 1.12.2016

Noche Cubana s.r.o.

Konfigurátor náramkov

Vytvoriť náramok